Top Slideshow วิสัยทัศน์ พันธกิจ

การเก็บรักษายาอย่างถูกต้อง    การสูดพ่นยารูปแบบ MDI ด้วย ACE KIT Spacer
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์       <<อ่านข่าวทั้งหมด>>

รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยา

ใช้ยาอย่างถูกวิธี ทุกชีวีปลอดภัย

กับกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

66

ปีที่อยู่เคียงข้างคุณ

1000

กว่าคิวที่จ่ายยาต่อวัน

112

บุคลากรมีศักยภาพ

โรงพยาบาลทั่วไทย ใช้ยาคุ้มค่า ปลอดภัย ไม่ซ้ำซ้อน

Created by LINELABOX