แนวทางเฝ้าระวังยารูปคล้ายเสียงพ้อง

Look Alike, Sound Alike Medication (LASA)
1. ค้นหาและทบทวนรายการยา LASA ใน รพ. อย่างน้อยปีละครั้ง
2. พิจารณา LASA ในกระบวนการจัดซื้อยาใหม่ของ รพ.
3. จัดเก็บยาที่มีปัญหาไว้คนละแห่งกัน หรือไม่ใช้การเรียงลำาดับตัวอักษร
4. เน้นการระบุชื่อยาให้แตกต่างกันโดยใช้ตัวอักษรใหญ่ ( DOPamine vs DoBUTamine )
5. ระบุทั้งชื่อสามัญและชื่อการค้าลงบนฉลากยา
6. ให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องการใช้และบรรจุยา LASA
7. จัดทำากลยุทธ์ที่จะป้องกันความสับสนจากคำาสั่งยาที่อ่านลายมือไม่ออก เช่น การใช้การพิมพ์คำาสั่งใช้ยา
8. สร้างความมั่นใจว่าทุกขั้นตอนการใช้ยาจะได้รับการดูแลโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติและสมรรถนะตามที่
กำาหนด
9. ให้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่อง ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา ชื่อยา ทั้งชื่อสามัญและชื่อการค้า และ
ผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่เป็นไปได้
10. จัดทำากลยุทธ์ที่ช่วยเสริมผู้ป่วยที่มีอุปสรรคด้านภาษาและความรู้ในการดูแลตนเอง