ภาพบุคลากร พฤศจิกายน 2565kiss

งานบริการ ภาพหัวหน้างานผู้รับผิดชอบ/
บุคลากรทั้งหมด
หัวหน้ากลุ่มงาน ภญ.นิภาพร  เชาว์บวร
งานบริหารเวชภัณฑ์ ภญ.จิราภรณ์ ราโอบ
งานผลิตยา ภญ.ศุภวรรณ  สุวรรณอักษร
งานเภสัชสนเทศและงานพัฒนาคุณภาพ ภญ.วรุณกาญจน์ ทุ่งสว่าง
งานบริบาลเภสัชกรรมในและงานพัฒนาระบบยา ภญ.ณัฐพร ณ นคร
งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ภญ. ดวงกมล สุขาภิมัณฑ์
งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ภญ. ปัทมา ตัณฑวิวัฒน์
งานเภสัชกรรมปฐมภูมิและคุ้มครองผู้บริโภค ภญ.ปริญพัชญ์  รัตนกันยาโรจน์